انبر حصار maasdam utica شناسایی الگوهای چین

دستگاه ایرانی تشخیص سریع کرونا تاییدیه جهانی گرفت - Parstoday- انبر حصار maasdam utica شناسایی الگوهای چین ,دبیر ستاد توسعه فناوری ایران گفت: دستگاه پیشرفته تشخیص سریع میزان اکسیژن فعال برای شناسایی افراد با احتمال ابتلا به کرونا تاییدیه جهانی دریافت کرد.كﻮﺷوﺮﺘﻜﻟا هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا يﺎﻤﻨﻫارZOLL M Series كﻮﺷوﺮﺘﻜﻟا يﺎﻤﻨﻫار 7 يراﺰﻓا مﺮﻧ يﺎﻫﺪﻴﻠﻛ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ رﻮﻧ تﺪﺷ :ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ رﻮﻧ تﺪﺷ ﺪﻴﻠﻛ 12.دﻮﺸﻴﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗشناسایی یک منبع احتمالی شیوع کروناویروس

شناسایی یک منبع احتمالی شیوع کروناویروس گروه جهان الف، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۱۶ 3981119078 نتایج مطالعات و آزمایشات تازه پزشکی نشان می‌دهد که پانگولین‌ها (گونه‌ای پستاندار فلس‌دار) می‌توانند منبعی بالقوه برای شیوع ...

سازمان هواپیمایی: آماده تعلیق پروازهای چین هستیم

طی روزهای اخیر با گسترش سریع کرونا ویروس در چین و سایر کشورها، سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری اعلام کرده است. به دنبال این اقدام سازمان مذکور، بسیاری کشور پروازهای خود را به چین و بالعکس به حالت تعلیق در آورده‌اند ...

شناسایی ژن aph(3')-IIIa مقاوم به استرپتومایسین در ایزوله ...

سجادی نیکتا، پیرانفر وهاب، میرنژاد رضا. شناسایی ژن aph(3')-IIIa مقاوم به استرپتومایسین در ایزوله های جداشده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی PCR . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1395; 10 (6) :60-65

نایا یمیشوــتپ تعنص یداصتقا یسب

نایا یمیشوــتپ تعنص یداصتقا یسب هنایمواخ کناب یداصتقا تاقیقحت هوگ 3131 دادم

تهجنامیاززاسپ تامدخئهاراینیلابتبابطراکهار ...

1 ینیلاب یاهامنهار نیودت یدربهار یاروش هناخریبد تهجنامیاززاسپ تامدخئهاراینیلابتبابطراکهار

ﺶﻳﺎﻣﺯﺁ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻱﺎﻤﻨﻫﺍﺭ

ﺖﻣﻼﺳ ﻊﺟﺮﻣ ﻩﺎﮕﺸﻳﺎﻣﺯﺁ ﺶﻳﺎﻣﺯﺁ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻱﺎﻤﻨﻫﺍﺭ 2 ﺯﺍ 1 ﻪﺤﻔﺻ ﺎﻫ ﻱﺮﺘﻛﺎﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﻴﺗﻻﮊ ﺏﻭﺫ ﻲﺋﺎﻧﺍﻮﺗ ﻲﺳﺭﺮﺑ:ﻑﺪﻫ -١

تکنولوژی شناسایی الگوی کف دست :: مجله حضور و غیاب

شناسایی الگوی کف دست ، تکنولوژی جدید بیومتریک در دستگاههای حضور و غیاب می باشد. اسکن الگوی رگ‌های کف دست و انگشتان یک رمز عبور غیر قابل سرقت محسوب‌ می‌شود. چند روش برای شناسایی الگوهای کف ...