انبر 5 عددی channellock tool roll-3 با 2 زنجیره

ابزار شناسی | آذر ۱۳۹۵- انبر 5 عددی channellock tool roll-3 با 2 زنجیره ,2.5 کوچکترین سایز الکترود جوشکاری می باشد که معمولا با آمپر 60 تا 90 جوشکاری می شود و برای جوش لوله گاز و آب خانگی (فشار پایین) و جوشکاری آهن های 2 و 3 میلی متر استفاده می شود.